Privacyverklaring

Laatst geüpdate: 1 juli 2019

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens en PrivacyPraat natuurlijk ook. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens dat zijn en wat we ermee doen. Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen? Stel ze gerust.

Contact: info@privacypraat.nl
Kamer van Koophandel: 71821163

Verwerkte gegevens
PrivacyPraat verwerkt je persoonsgegevens als je deelneemt aan een workshop, gebruik maakt van andere diensten en/of omdat je contact met ons opneemt en daarbij zelf gegevens hebt verstrekt.

Denk hierbij aan de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (als onderdeel van algemene statistieken)
– Bankrekeningnummers bij betalingen

We zijn er niet op uit om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

Reden voor verwerken van gegevens
PrivacyPraat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het verschaffen van informatie of anderszins beantwoorden van vragen
– Het afhandelen van betalingen die nodig zijn voor de dienstverlening
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het archiveren van opgeleverde adviezen, gegevens presentaties of andere diensten
– PrivacyPraat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
PrivacyPraat neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. PrivacyPraat gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:
– e-mail (in eigen beheer, voor gevoelige informatie worden versleutelde diensten gebruikt)
– filesync (een soort Dropbox, maar dan in Nederland)

Bewaartermijnen
PrivacyPraat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gegevens worden zoveel mogelijk anoniem of pseudoniem bewaard. Persoonsgegevens die voor projecten of diensten worden gebruikt, zoals deelnemersregistraties, worden uiterlijk 6 maanden na afronding vernietigd. Als het noodzakelijk om persoonsgegevens langer te bewaren, worden persoonsgegevens anoniem of pseudoniem gemaakt voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Verder geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor fiscale gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
PrivacyPraat deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PrivacyPraat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken
PrivacyPraat gebruikt zo min mogelijk cookies: alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PrivacyPraat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Dit betreft het cookie ‘Typekit’. Verder stellen we in de toekomst Google Analytics in op een privacyvriendelijke manier.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Zeggenschap over je persoonsgegevens
Als natuurlijk persoon heb je een heel aantal rechten op grond van de AVG. Mocht je verzoeken hebben met betrekking tot je data, dan kan je daar altijd over contact opnemen en doe ik mijn best er wat mee te doen. Verzoeken kan je sturen naar: info@privacypraat.nl

Een formeel beroep doen op één van je wettelijke rechten kan ook. Je hebt namelijk het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PrivacyPraat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Ook voor klachten kan je terecht bij het bovenstaande e-mailadres! Een beroep doen op de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, is ook mogelijk. Toch komt PrivacyPraat er liever met jou onderling uit: constructief in gesprek!

Beveiliging
PrivacyPraat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@privacypraat.nl.

Een indruk van de beveiligingsmaatregelen die PrivacyPraat heeft getroffen:
– TLS (voorheen SSL) www.privacypraat.nl heeft een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– We maken gebruik van een wachtwoordmanager en een tweede factor daar waar mogelijk.
– Versleuteld e-mailen is ook mogelijk: neem contact op voor een publieke PGP-key.